ယူနီကုဒ် စာရိုက်စနစ်များ

မြန်မာစာ ရိုက်နည်းနှစ်မျိုး

မြန်မာစာ ရိုက်နည်းများတွင် အရှိအတိုင်း ရိုက်နည်း (Logical) နှင့် သင်ပုန်းကြီး အတိုင်းရိုက်နည်း (Smart) ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိသည်။ သင်ပုန်းကြီး စနစ်တွင် ကို အရင်ရိုက်ရပြီး ……………..

Android ဖုန်းများအတွက် ယူနီကုဒ်လက်ကွက်များ

လက်ကွက်အမည် ဘာသာစကားများ သုံးသပ်ချက်
G-Board ဗမာ သင်ပုန်းကြီး အတိုင်းငါ ရိုက်၍ရပြီး ဘာသာပြန်စနစ် အကြံပြုစနစ်များ ပြည့်စုံစွာပါဝင်သည်။
ဗေကီးဘုတ် ဗမာ၊ စကောကရင်၊ ပိုးကရင်၊ ပအိုဝ်ႏ၊ ရှမ်း၊ မွန် တိုင်းရင်းသား ဘာသာပေါင်းစုံ အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်ပုန်းကြီးစာရိုက်စနစ်ကော် အရှိအတိုင်း ရိုက်သည့် စနစ်ပါ ထောက်ပံသည်။
ကီးဘုတ် ဗမာ၊ သုံးသပ်ချက်
ကီးဘုတ် ဗမာ၊ သုံးသပ်ချက်
ကီးဘုတ် ဗမာ၊ သုံးသပ်ချက်
ကီးဘုတ် ဗမာ၊ သုံးသပ်ချက်
ကီးဘုတ် ဗမာ၊ သုံးသပ်ချက်

အိုင်ဖုန်းများအတွက် ယူနီကုဒ်လက်ကွက်များ

လက်ကွက်အမည် ဘာသာစကားများ သုံးသပ်ချက်
G-Board ဗမာ သင်ပုန်းကြီး အတိုင်းငါ ရိုက်၍ရပြီး ဘာသာပြန်စနစ် အကြံပြုစနစ်များ ပြည့်စုံစွာပါဝင်သည်။
ဗေကီးဘုတ် ဗမာ၊ စကောကရင်၊ ပိုးကရင်၊ ပအိုဝ်ႏ၊ ရှမ်း၊ မွန် တိုင်းရင်းသား ဘာသာပေါင်းစုံ အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်ပုန်းကြီးစာရိုက်စနစ်ကော် အရှိအတိုင်း ရိုက်သည့် စနစ်ပါ ထောက်ပံသည်။
ကီးဘုတ် ဗမာ၊ သုံးသပ်ချက်
ကီးဘုတ် ဗမာ၊ သုံးသပ်ချက်
ကီးဘုတ် ဗမာ၊ သုံးသပ်ချက်
ကီးဘုတ် ဗမာ၊ သုံးသပ်ချက်
ကီးဘုတ် ဗမာ၊ သုံးသပ်ချက်